Formation continue >

UKBB Fortbildungen Neuropädiatrie

Epileptologie Teil 2: Häufige epileptische Syndrome,
Behandlung Status epilepticus, Anwendungsgrundlage
antiepileptischer Medikamente

Email: Fort-Weiterbildung@ukbb.ch

Lieu de déroulement:
University Children’s Hospital Basel, 4056 Basel

Groupe de cours: UKBB

Date

Événement

Lieu

Credits